תנאי השימוש


פרק 1 – הגדרות


אידומיין (eDomain) - ספק שירותי אירוח האתרים והדומיינם, הניתנים לרכישה באתר:www.edomain.co.il
• הזמנה – בקשה המופנית וממוענת ל- eDomain ע"י כל אדם עם כוונות לרכישת שירותי אירוח אתרים ו/או דומיינים.
• לקוח - כל אדם היוזם הכנסת הזמנה למערכת ההזמנות של אידומיין.

פרק 2 – הקדמה


מסמך זה מגדיר את התנאים הכלליים, הנדרשים להתמלא, בטרם תיאות אידומיין לספק את אחד משירותיה. המסמך מהווה הסכם התקשרות בין אידומיין (eDomain) לבין לקוחותיה, הנהנים מהשירותים השונים שמסופקים ע"י החברה, מחד וממלאים, כלשונם, את תנאי ההתקשרות אשר יובאו להלן, מאידך.

אידומיין שומרת לעצמה את הזכות להחיל שינויים במסמך זה, מעת לעת; על אף האמור, אין לראות בשמירת זכות זו כל מניע, מצד החברה, להפסיק באופן חד-צדדי את שיתוף הפעולה עם הלקוח או לסרב לתשלום מצידו.

פרק 3 – תהליך ההזמנה


כל הזמנה במערכת מוזנת, ישירות, לתוכנת ניהול לקוחות וחיובים ב- www.billing.eDomain.co.il

לקוחות הממלאים הזמנה, באתר, מסכימים ומתחייבים להציג, בטופס מילוי הפרטים, מידע מלא, נכון ועדכני. אידומיין לא תהא אחראית, בכל צורה ותחת כל נסיבות, לפגיעה העלולה להיגרם ללקוח, עקב כשל במילוי פרטיו האישיים, כנדרש.

עם השלמת ההזמנה, יופק באופן אוטומאטי חשבון פרופורמה (Pro Forma Invoice), אשר יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני, של הלקוח, כפי שהוזנה על ידו בשדה "email", בעת מילוי טופס ההזמנה.  החשבון יכלול את כל המידע הדרוש ללקוח, לשם ביצוע התשלום וסיום תהליך ההזמנה.

חשבונות הפרופורמה, הנזכרים לעיל, אינם בעלי ערך חשבונאי, שלגביו מתקיימת דרישה שלטונות המס לשמירה ותיוק.

פרק 4 – תנאי תשלום / הפקת חשבונית

גישת לקוחות לשירותים, שנרכשו מאידומיין, תתאפשר תוך פרק זמן של עד 24 שעות מרגע אישור התשלום עבור הרכישה שבוצעה.אנו ממליצים ללקוחותינו לאשר ביצוע תשלום באמצעות הטלפון - +972-9-7925202 או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני ל- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

מוסכם כי תשלומים עבור השירותים הנרכשים מאידומיין יבוצעו מראש, בהתאם לתקופת הרכישה הנבחרת, בעת מילוי טופס ההזמנה.חשבונות פרופורמה יישלחו ללקוחות באמצעות האימייל, המעודכן במערכת, בעוד שהגרסאות להדפסה, של חשבונות אלו, תהיינה זמינות באמצעות ממשק הניהול. לקוחות אידומיין מסכימים בזאת לשלם את הנקוב בחשבון הפרופורמה תוך 5 ימים ממועד הפקתו. לאחר ביצוע התשלום, תישלח לכתובת המגורים או העסק, של הלקוח, חשבונית מס/קבלה, באמצעות דואר ישראל או באמצעות הדואר האלקטרוני.

אידומיין לא תישא בכל אחריות לתוצאות לוואי של היעדר מזומן או מסגרת אשראי, בחשבון הלקוח, המספיקים להשלמת החיוב.באחריות הלקוחות למסור פרטי חיוב עדכניים ובמקביל, לוודא מסגרת חשבון מתאימה, המאפשרת את ביצוע התשלום, עבור חידוש השירותים.

4.1 מטבע תשלום

סכומי החיוב, בכל החשבונות , יהיו נקובים בשקל ישראלי חדש וייגבו בשקלים חדשים, בלבד. מחירים הנקובים בכל מטבע אחר, באתר www.edomain.co.il , הינם לצרכי מידע בלבד ואף עלולים ללקות באי דיוקים, שמקורם בשינויים בשער ההמרה, בינם לבין מטבע השקל הישראלי החדש.מחירים הנקובים במטבע שאינו שקל ישראלי חדש, יומרו על פי שער ההמרה הפנימי, המעודכן באתר.

4.2 סיום התקשרות

אידומיין שומרת לעצמה את הזכות למחוק כל חשבון בלתי משולם, כעבור 5 ימים מהמועד הנקוב לתפוגת (סיום) תוקף השירות. בהקשר זה, כל דחייה בביצוע תהיה בהתאם לשיקול דעתה של אידומיין, בלבד.

פרק 5 – התחייבות להחזר כספי

לקוחות יהיו זכאים להחזר כספי, עד 30 יום ממועד ביצוע ההזמנה, ללא כל צורך במתן נימוק או הסבר להחלטתם זו. בקשה להחזר כספי, כנ"ל, תתקבל באמצעות משלוח אימייל לכתובתנו: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; על הבקשה לשאת פרטים מזהים של הלקוח, לצד השירות שאותו הוא מבקש לבטל. לגבי הזמנות שבוצעו באמצעות מערכת הסליקה, המאובטחת באתר, יש ליצור קשר טלפוני ולמסור פרטי כרטיס אשראי מלאים, על מנת לאפשר את ביצוע הזיכוי.

הזכאות להחזר כספי, תוך 30 יום, אינה חלה במקרים הבאים:א. הזמנה חוזרת לחידוש השירות.ב. אם נוצלו יותר מ- 50% מתעבורת הנתונים החודשית שהוקצתה לחבילה (עבור לקוחות שרכשו את החבילה ה"עסקית"  - Business Package, המגבלה תעמוד על ניצול בפועל של 10GB ויותר לתקופת השימוש החלקית – בהתייחס לחבילה זו, אנא קראו פרטים נוספים בפרק 6 – "החבילה העסקית").ג. הזמנה ראשונה למוצר או שירות לתקופה של חודש, בלבד. ד. רישום דומיין, רישיון לתכנת SSL, או כל מוצר ו/או הרחבה, שאינם בגדר חבילת אחסון.

החזר כספי יבוצע באותו אופן שבו בוצע החיוב המקורי. מסכום ההחזר, תקוזז עמלת ביטול בשיעור של 4% או 50 ₪, ע"פ הגבוה מבין השניים (הנגבית, רובה ככולה, ע"י חברות האשראי); כמו כן, תקוזזנה הנחות מבצעים, או הנחות מיוחדות אחרות, אם היו כאלו, בעת ביצוע החיוב המקורי. 

לאחר התקופה הראשונה, של 30 ימי היכרות והתנסות, לא יינתן כל החזר כספי, חלקי או מלא, בגין ביטול עסקה.

פרק 6 – שימוש לרעה

6.1 ספאם / דואר זבל

משלוח דואר זבל (ספאם), לצורך קידום שיווקי של אתר ו/או מוצר, בין אם ישירות משרת האירוח של אידומיין ובין אם באמצעות צד שלישי, לצורך קידומו, כאמור, של שרת המתארח על אחד משרתינו, עלול לגרור להשעייתו המיידית של האתר ה"מזהם" ואף למחיקתו, ללא פיצוי כספי או החזר כלשהו. ההפעלה והשימוש של רשימות תפוצה (mailing lists) מותרים כל עוד לא נעשה שימוש בטכניקות של "opt in" בהן ניתנת ללקוח האפשרות לבקש להימנות עם מקבלי דיוורים ישירים שוטפים (בדואר, בפקס, או, בעיקר, ב-E-mail), כאשר דיוורים אלו נושאים אפשרות ברורה להסרה רצונית מהרשימות וכל זאת, לצורך יצירת כניסות לאתר וקידום מלאכותי במנועי החיפוש. "רשימות תפוצה בטוחות" (“Safelists” ) וכל טכניקת קידום אחרת, העושה שימוש ברשימות תפוצה, אסורות. כל תלונה, בנדון, תתקבל ברצינות המחייבת ותחקר.

6.2 חדרי צ'אט

מותרים לשימוש, אך ורק, סקריפטים של חדרי צ'אט המוצעים ללקוחות דרך ממשקי הניהול המצורפים לחבילות האירוח. כל סקריפט אחר, שיימצא בקבצי האתר של הלקוח, יימחק ללא התראה מוקדמת ובמקרים חמורים, או חוזרים על עצמם, תגרור מציאה שכזו, גם, להשעיית האתר כולו. חריג לאיסור זה יתקבל עבור סקריפטים המורצים כ- "applet" מלא (תוכנית קטנה שתוכננה להיות Executed ,במלואה, מתוך יישום אחר של הלקוח) ואינם נשענים באופן כלשהו על מערכת ההפעלה של השרת.

6.3 השימוש בחשבון

שימוש בשרתים של אידומיין (eDomain) לצורך אירוח אתרים ו/או יצירת תקשורת מכל סוג שהוא, באופן ישיר או עקיף, אסור בתכלית, בהקשרים הבאים:

• עירום, פורנוגרפיה, הקשרי סקס מכל סוג, זימה או מעשים מיניים שאינם כדרך הטבע;
• הפרת זכויות יוצרים מכל סוג של צד שלישי;
• הצהרות הנושאות מסרים של איום, פגיעה, הטרדה או השמצה.
•קידום פעילות בלתי חוקית (פריצה, פיצוח וכד').
• הפצת תוכנה או מידע טקסטואלי המכילים ווירוסים ו/או "תולעים" (worms).
• הפצת דברי שטנה, או תעמולת הסתה.
•איסוף מידע פרטי לצורך שימוש בלתי חוקי.
•הפצת תוכן בשמנו, על מנת לפגוע בנו.

6.4 סקריפטים אסורים

איננו מרשים שימוש בסקריפטים הבאים על שרתי אידומיין:

- UltimateBBS  

- IKonBoard 

- YABB forum (על כל חלופותיו)

- Proxy scripts 

- IRC scripts 

- Anonymizer 

- חדרי צ'אט שאינם כלולים בסקריפטים סטנדרטיים המגיעים עם ממשקי הניהול (cPanel)  

ראו סעיף  6.2. 

6.5 משווקי משנה (ריסיילרים)

אידומיין שומרת לעצמה את הזכות להשעות כל חשבון, של לקוח קצה, שנמצא תחת חשבון ריסיילר, ללא כל מתן התראה ו/או הודעה ללקוח זה, אם התגלה כמי שמפר אחד או יותר מהאיסורים המוגדרים בפרק זה. מאידך, ייעשה כל מאמץ, מצד החברה, לעדכן את הריסיילר (להלן לקוח של אידומיין) בנוגע לעבירה שנעשתה ע"י הלקוח שלו והפעולה שננקטה, כנגד אותו לקוח.

6.6 ה"חבילה העסקית" (Business Package)


בהתייחס ל"חבילה העסקית", אידומיין שומרת לעצמה את הזכות לקבל או לדחות לקוחות המבקשים לפתוח חבילה זו, כתות בתכנים של האתר שאפשרות האירוח שלו נבחנת. כמו כן, תישמר בידי אידומיין הזכות להשעות חשבונות, או אף לבטלם, ללא הודעה מוקדמת, במקרים של הפרה חמורה, בפועל, של תנאי ההתקשרות המוסכמים, מצד הלקוח. 
לפיכך, כל הזמנה לאירוח אתר, ב"חבילה העסקית", אשר עשוי להיכלל בקטגוריה של מסחר אלקטרוני (e-commerce), תסורב. כמו כן, תידחינה הזמנות, לשימוש בחבילה זו, מצד:
- משווקי משנה של דומיינים (Resellers of domains)
- משווקי משנה של חבילות אירוח אתרים (Reseller of hosting services)
- משווקי משנה של חנויות ווירטואליות
- אתרים שתכליתם לשמש כמנועי חיפוש
או
- אתרים הכוללים תכנים מיניים מפורשים
- אתרים למשלוח חופשי (חינמי) של דואר אלקטרוני
- שירותי IRC 
- יישומים של רשימות תפוצה (Mailing lists applications)
- כל יישום אחר הקשור ב- spoofing (רמאות והתחזות), proxy (הסתרת זהות), hacking (פריצה), sniffing (רחרוח), fishing (דיוג), קובצי mp3 ו- avi, מוסיקה, סרטים וכד'.
- אתרים הכוללים הורדות חינמיות של תכנות / יישומים

כמו כן, חל איסור להשתמש בחבילות העסקיות כ"מחסני קבצים" ומידע (סרטים, mp3 וכיוב').
אידומיין מבצעת ניטור ופיקוח מתמשך על הדומיינים והאתרים המאוחסנים על שרתיה.
אנו ממליצים ללקוחות המעוניינים לרכוש את ה"חבילה העסקית" ליצור קשר מקדים עם צוות השירות, על מנת לברר מראש כל שאלה בנושא זה.

חשוב!

  אידומיין לא תאחסן על שרתיה השיתופיים אתרים הנחשבים כצרכנים גדולים של משאבים; המושג "שיתופי" (shared) מכוון בעצם הגדרתו למספר לקוחות החולקים, ביניהם משאבים. לקוחות בעלי אתרים גדולים מוזמנים לפנות אלינו ונשמח להציע להם את  אחד ממגוון הפתרונות, של שרתים ווירטואליים.                 

פרק 7 - גיבוי

תדירות ומדיניותמדיניות הגיבויים משתנה לפי סוגי השרתים (Windows לעומת Linux) ולפי מיקומם (ישראל לעומת ארה"ב); טווח השוני רחב ביותר והוא נע משרתים מסוימים, שבהם לא מתבצע גיבוי, כלל, לשרתים אחרים, שבהם מתבצע גיבוי מלא על בסיס קבוע. במקומות ובשרתים, שבהם מבוצע גיבוי, הביצוע הינו על בסיס יומי מצטבר ואחת לשבוע על בסיס מלא. על אף האמור, אידומיין אינה מתחייבת לשלמות הגיבויים ו/או תקינותם, במקום שבו בוצעו גיבויים, כאמור, לא כל שכן לקיומם של גיבויים, בשרתים בהם הם אינם מבוצעים.לפיכך, אנו מייעצים וממליצים, בחום, ללקוחותינו לבצע גיבויים, באופן עצמאי, על בסיס קבוע, מידי יום או מידי תקופה, בהתאם לאופי האתר שבבעלותם, תוך שימוש בכלים הייעודיים המסופקים, על ידינו, במסגרת ממשקי הניהול של החבילות.

פרק 8 – ניצול משאבים

CPU & Memory
כל החשבונות מנוטרים, על בסיס קבוע, לגבי מידת ניצול משאבי המערכת, על ידם. במידה שחשבון מסוים מנצל משאבים מעל לגבולות שאושרו לו (נפח דיסק, תעבורת נתונים חודשית, ניצול CPU וכד'), אנו ניצור קשר עם בעלי החשבון, על מנת לדון עימו, כיצד ניתן לעצור את התופעה ולהשיב את החבילה למימדיה המקוריים המותרים. על אף האמור, במקרים של חריגות חמורות, שבהם מבוצעת צריכת משאבים חריגה, תיתכנה השעיות אוטומאטיות, או הקפאת פעילותם של סקריפטים מסוימים, ללא כל התראה מראש, על מנת להגן על המשך פעולתו התקינה של השרת.

לקוחות רשאים לבקש את שדרוג חבילת האירוח שברשותם, בכל עת, ללא התניות וקנסות, אם על בסיס קבוע ואם על בסיס של הרחבת משאבים זמנית. השדרוג ו/או ההרחבה יתומחרו כהפרש שבין השירותים הקיימים, ששולמו, לבין השירות החדש המבוקש, עד תום תקופת האירוח הנוכחית, או ע"פ מנגנון אחר, שיובא לאישור הלקוח, בטרם ייושם השדרוג וכל זאת בכפוף למחירים ולתנאים המפורסמים באתר: www.edomain.co.il . מודגש בזאת, כי פנייה, אלינו, בנושא הרחבה זמנית או קבועה, של מימדי חבילת האירוח הקיימת, הינה באחריותו הבלעדית, של הלקוח.   

כאמור, בחלק מהשרתים מתבצע נוהל השעיה אוטומאטית של האתר ולפיכך, מומלצת פנייה טלפונית או בכתב, על מנת להפנות את תשומת ליבנו לכך ולאפשר ביצוע שחרור ידני של ההשעיה.

פרק 9 – אחריות הלקוח

פרטי התקשרות 
באחריות הלקוחות לשמור את  פרטיהם האישיים מדויקים ומעודכנים, ברשומת הלקוח המוקצית להם ואשר גישה אליה מתאפשרת באמצעות לוח הבקרה לתכנת ניהול לקוחות וחיובים. אידומיין לא תישא באחריות לתוצאות אפשריות של כשל ביצירת תקשורת חיונית, עם הלקוח, שנבע מקיומם של פרטי התקשרות בלתי מעודכנים.
מידע רגיש  
באחריות הלקוחות לשמור פרטים אישיים, בעלי רגישות גבוהה, כמו שם משתמש, סיסמאות גישה וכד' במקום בטוח. אם קיים חשש לחשיפת מידע זה, יש ליצור קשר עם אידומיין, לצורך איפוס הפרטים הקודמים והפקת חדשים, במקומם.

פרק 10 – גבולות אחריות

אידומיין לא תישא בכל אחריות לתביעות נזק, בגין נפילת שרתים, או אי זמינות, מכל סיבה שהיא. לעניין זה, לרבות נזק תוצאתי אפשרי מהשחתה או מחיקה של נתונים.הלקוח מתחייב לפצות את אידומיין או מי מעובדיה ולשמור עליהם חפים מכל תביעה ונזק אפשריים, לרבות נזקים תוצאתיים, שיגרמו משימוש,  בשירותים המסופקים לו ואשר עלולים להיתבע בתביעת נזיקין, על ידו או ע"י כל צד אחר.

פרק 11 – תנאים כלליים

אידומיין תשתף פעולה, באופן מלא, עם גורמי אכיפת החוק, בכל הנוגע לחקירת הפרות שימוש במערכת או ברשת האבטחה, לרבות ביצוע פשעים פליליים, ע"י לקוחות המארחים אתרים על שרתיה.לקוחות, המפרים תנאים אלו, עלולים להסתבך בתביעה אזרחית או פלילית.לגבי לקוחות המנהלים מספר דומיינים / חשבונות, או ריסיילרים, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות או לבטל כל אחד מהחשבונות הללו, אם יתגלו כמפרים את תנאי השימוש המתוארים, וזאת על מנת לפעול, מיידית, להקטנת הנזק המתפתח. 

במקרה של אי הצלחה ביצירת קשר עם ריסיילר, או הצורך "לרדוף" אחריו לשם קבלת תשלום, אנו שומרים על הזכות לפנות אל לקוחותיו, באופן ישיר, על מנת לידע אותם במצב. כמו כן, אנו שומרים את הזכות לפנות אל לקוחות ריסיילר, ישירות, אם הסתבר כי ננטשו על ידו.

לעניין הפרשנות למה היא הפרה, של תנאים אלו, אנו נשמש כפוסקים בלעדיים ויחידים. 

הפרת אחד או יותר מתנאי השימוש הנקובים, או אי מילוי חלקי, של כללים אלו, מהווים בסיס להשעיית חשבון או שלילת זכותו לפעול.

שינויים
אידומיין שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, למחוק או לעדכן הצהרות וכללים, מתוך מסמך תנאי שימוש זה, כמו גם להחיל שינויים בחבילות אירוח האתרים השונות ובמחירים הנקובים באתר. שינויים כאלו יתאפשרו, לביצוע, בכל זמן והודעה עליהם תפורסם באתר עצמו. אנו ממליצים ללקוחות לבדוק בחדשות האתר הודעות על שינויים, לפחות אחת לחודש.