נא לשים לב

* על כל המחירים באתר זה, יש להוסיף מע"מ, כחוק. 

* המחירים המוצגים מתייחסים למסלולי רכישה של 24 חודשים, מראש, על שרתי החברה בארה"ב.

* מחירים הנקובים בדולר ארה"ב הינם ע"פ מקדם המרה של 1 $ ל- 4.1  .